Anuita, členský podíl, družstevní podíl, úvěr nebo vnitrodružstevní půjčka

Anuita, členský podíl, družstevní podíl, úvěr nebo vnitrodružstevní půjčka – co to je a proč se mne to také týká

Pokud na svém Rozhodnutí (rozpis úhrad spojených s užíváním bytu – nájem) máte u položky Anuita uvedenou částku, pak to znamená, že na vašem družstevním bytě je stále vedeno tzv. zákonné zástavní právo z důvodu toho, že doposud nebyl splacen investiční úvěr na výstavbu družstevních bytů, který před rokem 1989 poskytoval družstvům stát. Následně byl, a na některých domech stále ještě je, splácen. Dlužníkem ve vztahu k bance bylo a je družstvo, ovšem členové – nájemci družstevních bytů byli a jsou povinni hradit pravidelné měsíční splátky z tohoto úvěru rozpočtené na jednotlivé byty poměrně podle jejich velikosti (tzv. anuita). Družstvo pak hradí celkové splátky za daný dům bance. Po úplném splacení anuity je v Katastru nemovitosti zrušeno zákonné zástavní právo zřízené ve prospěch Ministerstva financí ČR.

Jaká je zbytková hodnota anuity Vám bude sdělena na právním oddělení.

Poznámka:

Pokud je byt převáděn do osobního vlastnictví je potřeba provést jednorázový doplatek anuity ve prospěch družstva. Způsoby a důvody jsou řešeny na jiném místě.

Pokud si vezmete do ruky Vaše nejnovější Rozhodnutí (rozpis úhrad spojených s užíváním bytu – nájem) a najdete mezi položkami položku ÚVĚR nebo VNITRODRUŽSETVNÍ PŮJČKU, pak to znamená, že se na vašem domě realizovala akce (oprava, modernizace, investice), na kterou Váš dům neměl dostatek finančních prostředků. Aby mohla být plánovaná akce realizována, vyslovila schůze na vašem domě souhlas s čerpáním úvěrů/vnitrodružstevní půjčky. Následně pak došlo ke splácení ze strany všech bydlících na domě ve formě pravidelné splátky, která byla stanovena podle velikosti bytu.

Pokud budete chtít podrobnější informace, včetně požadavku na zůstatek půjčky připadající na Váš byt, obraťte se na vedoucího ekonomického úseku, který Vám podá další informace.

Po splacení celé půjčky bude záležet na čem se dům dohodne na schůzi. Každopádně položka ÚVĚR/VNITRODRUŽSTEVNÍ PŮJČKA Vám bude z Rozhodnutí vyjmuta. Pokud se na domě usnesete, že dojde k posílení tvorby prostředků určených pro Váš dům (dříve „Fond provozu“), pak se tato položka přesune do položky Tvorba fin.prostředků na opravy. Pokud schůze o tomto nerozhodne, bude tato položka vyjmuta bez náhrady.

(Další informace podá vedoucí ekonomického úseku - pan Kreč)

Do 31.12.2013 byl u každého člena družstva veden jeho členský podíl a od 1.1.2014 byl s účinností zákona o obchodních korporacích nahrazen pojmem družstevní podíl. Jeho „účetní hodnota“ byla stanovena od okamžiku „vzniku“ bytu (většinou před rokem 1989) a v souladu s tehdejšími postupy byla hodnota členského podílu snižována (odepisována) o 1% ročně a to až do doby 31.12.1991. V účetnictví družstva se tak „zafixovala“ hodnota členského podílu (dnes družstevního podílu), se kterou se někdy můžete setkat na nájemní smlouvě, při převodech družstevního bytu na nové nájemce apod. Uvedená hodnota nemá žádný vliv na skutečnou „tržní“ hodnotu Vašeho družstevního podílu. Jako člen družstva máte ve svém „vlastnictví“ byt a pokud si plníte všechny svoje povinnosti, nemůže Vám byt nikdo sebrat. S družstevním podílem je totiž pevně a nerozlučně spojen pronájem konkrétního bytu. Pokud takový byt chcete za tržní cenu prodat, pak Vám v tom nikdo (ani družstvo) nemůže bránit. Vy se s novým nájemcem dohodnete na ceně a na družstvu pak společně vyplníte a uzavřete Smlouvu o převodu družstevního podílu, která neobsahuje žádná cenová ujednání a byt je převeden na nabyvatele. Finanční vyrovnání je čistě na Vás a nabyvateli.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.