Prodej nebo výměna bytu, podnájem, sídlo firmy

Když chcete svůj byt prodat, vyměnit, pronajmout nebo v něm umístit sídlo firmy

Žadatel podá na příslušné OBS nebo i právním oddělení družstva Žádost o souhlas vlastníka s umístěním administrativního sídla firmy v bytě. Příslušná OBS společně se samosprávou domu se k žádosti vyjádří a případně doporučí či nedoporučí umístit sídlo firmy v družstevním bytě. Žádost, která je doporučena, je z OBS doručena na právní oddělení, které zajistí předložení k projednání na jednání představenstva BD DRUŽBA. V případě, že dojde ke schválení představenstvem, právní oddělení vystaví souhlas, který vydává žadateli po zaplacení poplatku - viz. ceník úhrad.

(Další informace podá právní oddělní - paní Beranová)

Přes skutečnost, že současná legislativa neukládá správci (družstvu) povinnost provést vyúčtování zálohových plateb v průběhu roku, je možné takové Vyúčtování provést. Obě strany (převodce a nabyvatel nebo prodávající a kupující) vyplní žádost na mimořádné odečty ke dni „převodu“. V bytě provedou pracovníci společnosti DELMAX s.r.o. odečty měřidel (teplo + TUV a SV). Při provádění ročního Vyúčtování se pak na dané jednotce vytvoří Vyúčtování dvě – pro původního bydlícího a pro nového nabyvatele. Pro příklad: pokud dojde ke změně na bytě k 31.5.2015 a bude podána žádost, dostane původní bydlící (nájemce nebo vlastník) v dubnu 2016 Vyúčtování za období leden – květen 2015 a nový bydlící (nájemce nebo vlastník) v dubnu 2016 Vyúčtování za červen – prosinec 2015. Původní bydlící nemůže obdržet své Vyúčtování dříve, neboť se při celkovém Vyúčtování domu neobejdeme bez faktur od dodavatele za celé zúčtovací období (rok). Bez podkladů, které jako správce obdržíme od dodavatelů služeb (tepla, TUV, SUV, el. energie), nemůžeme provést Vyúčtování (a to ani dílčí).

(Další informace podá členská bytová evidence - paní Hanzalová nebo Pilařová)

Účastníci (v případě manželů oba manželé) se osobně dostaví do kanceláře členské bytové evidence s platným občanským průkazem či pasem. Účastníky se rozumí současného nájemce – člena družstva, ale i podnájemce (tj. ti co budou v bytě fyzicky bydlet). Vyplní a podepíší Smlouvu o podnájmu družstevního bytu nebo jeho části. Přímo na Smlouvu zajistí nájemce – člen družstva vyjádření (souhlas) samosprávy domu. Po té se tato Smlouva schvaluje na jednání představenstva družstva. Nájemce – člen družstva, který byt dává do podnájmu je povinen uhradit poplatek.

Pokud během trvání Smlouvy o podnájmu dojde ke změně podnájemníka, je NUTNÉ uzavřít Smlouvu novou.

Podpodnájem (aby podnájemník byt dále pronajímal) není povolen.

Nenahlášení podnájmu (černý podnájem) se považuje za hrubé porušení členských práv a je ze strany družstva sankcionováno.

(Další informace podá členská bytová evidence - paní Hanzalová nebo Pilařová)

Dle vyhlášky o energetické náročnosti budov č.78/2013 Sb. platné od 1.dubna 2013 a v souladu se zákonem o hospodaření energií č.318/2012 Sb. v platnosti od 1.ledna 2013 je povinnost vlastníka budovy zabezpečit pro každý dům průkaz energetické náročnosti budovy PENB a to buď originál, nebo ověřenou kopii. Na požádání Vám družstvo zajistí originál PENB v poloviční ceně oproti ověřené kopii za 400,- Kč.

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

Nový majitel bytu chce po Vás potvrzení o bezdlužnosti hlavně proto, aby měl jistotu, že na bytě není vedena žádná pohledávka. Dle současně platné legislativy totiž dluhy na bytě přecházejí na nového nabyvatele a řada realitních kanceláří doporučuje, aby takové potvrzení dokonce bylo přílohou ke Kupní smlouvě.

(Další informace podá právní oddělní - paní Savuláková)

Pokud máte byt v osobním vlastnictví (Vaše jméno je zapsáno na Katastru nemovitosti u Vaší bytové jednotky), pak si se svým majetkem můžete nakládat – při respektování zákona a pravidel daných se zákonem v souladu - dle svého uvážení. Tedy můžete je i libovolně prodat – do této transakce družstvo v žádném případě nevstupuje a ani nemůže. Družstvo (jako správce) může ale být nápomocno a to například při požadavku na vystavení potvrzení o bezdlužnosti. Takové potvrzení Vám vystaví na právním oddělní. Nového vlastníka upozorněte, že je jeho povinností na družstvu, které na domě působí jako správce, změnu vlastnictví bytu nahlásit. Taková změna se hlásí na členské bytové evidenci a dokládá se výpisem z katastru nemovitosti a to za osobní účasti nového vlastníka. Pokud tak není učiněno, zůstává v evidenci původní vlastník a tomu je také směřována veškerá korespondence související s bytem (nová Rozhodnutí – nájem, Vyúčtování, Upomínky apod.).

Nahlásit změnu vlastníka na bytě svému správci je uložena každému bez ohledu na to, zda je či není členem družstva.

Vyměnit družstevní byt za byt v osobním vlastnictví není na první pohled a v jednom kroku realizovatelné. Každopádně však i tato situace má své řešení, se kterým si jak vlastník bytu, tak nájemce bytu lehce poradí. Celou „výměnu“, je potřeba realizovat ve dvou oddělných krocích:

  1. Vlastník bytu uzavře se zájemcem (ten, který má družstevní byt) kupní smlouvou a po vypořádání dojde k podání návrhu na zápis změny vlastníka na Katastru nemovitostí – s touto transakcí nemá družstvo nic společného a vše se vyřizuje mezi prodávajícím a kupujícím a družstvo do celé transakce vůbec nevstupuje
  2. Majitel družstevního podílu (nájemce bytu) převede svůj družstevní podíl (byt) na nabyvatele – s touto transakcí má družstvo společného pouze to, že se na družstvu uzavírá Smlouva o převodu družstevního podílu a je potřeba uhradit poplatek. Družstvo podle zákona nemůže převodu družstevního podílu (a tedy bytu) na nabyvatele žádným způsobem bránit.

(Další informace podá členská bytová evidence - paní Hanzalová nebo Pilařová)

Výměna družstevních bytů probíhá ve dvou současných krocích, kdy v prvním kroku je jeden z účastníků výměny převádějící a druhý je nabyvatel. Ve druhém kroku (přičemž oba kroky probíhají současně) si účastníci výměny své role vymění. Převádějící i nabyvatel (v případě společného členství manželů, musí oba manželé) se dostaví do kanceláře členské bytové evidence s vyplněným Prohlášením nebo Smlouvou o převodu družstevního podílu, které budou opatřeny úředně ověřenými podpisy a uhradí poplatek za výměnu bytů. Poplatek je určen dle velikosti bytu. Na převádějícím bytě nesmí být žádné pohledávky vůči BD DRUŽBA - musí být zaplaceny všechny měsíční platby spojené s užíváním bytu (nájem).

(Další informace podá členská bytová evidence - paní Hanzalová nebo Pilařová)

Převádějící i nabyvatel (v případě společného členství manželů musí oba manželé) se dostaví do kanceláře členské bytové evidence s vyplněným Prohlášením nebo Smlouvou o převodu družstevního podílu, které budou opatřeny úředně ověřenými podpisy a uhradí poplatek za převod bytu. Poplatek je určen dle velikosti bytu. Na převádějícím bytě nesmí být žádné pohledávky vůči BD DRUŽBA - musí být zaplaceny všechny měsíční platby spojené s užíváním bytu (nájem). Nabyvatel se v souladu se Stanovami stává členem družstva a převodci se naopak členství ukončí (pokud nedisponuje dalším družstevním bytem).

Pokud převodce převádí družstevní podíl, u kterého je základní členský vklad a současně disponuje dalším družstevním bytem, u kterého je také členský vklad, stává se nabyvatel členem družstva bez povinnosti zaplatit 300 Kč členský vklad. Pokud převodce převádí družstevní podíl a současně disponuje dalším družstevním bytem, nicméně má pouze jeden členský vklad 300 Kč, stává se nabyvatel členem družstva s povinností zaplatit 300 Kč členský vklad.

(Další informace podá členská bytová evidence - paní Hanzalová nebo Pilařová)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.