Nájem

Nájem – Rozhodnutí (rozpis úhrad spojených s užíváním bytu) – platby, zálohy na služby

MŮŽETE - ALE JENOM SMĚREM NAHORU. Jak jsem již vysvětlil v předchozím textu, současně stanovené či nastavené zálohy vycházejí z Vaší skutečné spotřeby v loňském roce a neobsahují žádnou rezervu. Pokud někdo přijde, že chce snížit zálohy na minimum (někdy je vznesen i požadavek na čistou nulu) a to např. z důvodu, že byt není obýván, pak může také dojít k situaci, kdy takové žádosti nebude vyhověno vůbec a nebo v jiném rozsahu, než je požadováno. BD jako vlastník družstevních bytů a současně také zákonem ustanovený správce musí dbát na to, aby nedocházelo k narůstání dluhů na domech v souvislosti s platbami za užívání bytu a tedy i za vodu, teplo a elektřinu. To neznamená, že nemůže být zvolen rozumný kompromis. Každopádně finální odpovědnost za úhradu případného nedoplatku jde za vlastníkem/nájemcem bytu. Na druhu stranu Váš požadavek na např. neúměrné zvýšení záloh bude akceptován jako individuální projev Vaší vůle, ale to jenom za podmínek, že je postupováno při podání takové žádosti správně. Jak? Čtěte další dotaz.

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

NE, pokud nemáte u družstva zřízenu službu AUTORIZOVANÝ EMAIL. BD jako správce Vašeho bytu musí v případě budoucího sporu mimo jakoukoli pochybnost prokázat, že žádost byla podána osobou oprávněnou. Tou je pouze a jenom vlastník bytu, popř. vlastník družstevního podílu, s nímž je spojeno právo byt ve vlastnictví družstva užívat. Oba dva mohu kohokoli zmocnit plnou mocí k takovému úkonu. Takže nezbývá, než se osobně dostavit na oddělení nájmu na Střekov, popř. na nejbližší OBS a prokázat svou totožnost. Následně pak vyplnit žádost se svým požadavkem a čekat na jeho vyřízení. Požadavky podávané telefonicky či poštou (kde není úředně ověřený podpis) nelze akceptovat. Speciálně chci upozornit na požadavky podávané emailem - ani tato forma není přípustná a to i přes fakt, že některé emaily jsou u nás v systému zaznamenány jako kontakt na Vás. Bohužel ani tato cesta nesplňuje dle sdělení právních autorit podmínku průkaznosti. Proč? Dnešní možnosti nabourání se do našeho emailu neoprávněnou osobou (hacker) slýcháme dnes a denně.

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

Bohužel družstvo, pokud od Vás nemá jinou písemnou instrukci, nemá jinou možnost než dle zákona upravit Vaše zálohy na takovou úroveň, která odpovídá Vaší spotřebě z předchozího roku. A Vás pak čeká v červnu a v červenci opět cesta na oddělení nájmu popř. na OBS s požadavkem na zvýšení záloh. Pokud byste chtěli své zálohy „zafixovat“ na nějakou úroveň, je dnes možné takovou instrukci (žádost) družstvu adresovat a to ve formě uvedení minimální výše záloh (respektive součtu zálohových plateb) a tuto svou instrukci potvrdíte do odvolání. Oddělní nájmu před odesláním nového Rozhodnutí (platného od 1.7.) nastaví takové hodnoty, aby Vaše instrukce byla dodržena. Pokud by podle Vaší poslední spotřeby spočítané zálohy byly vyšší než Vámi stanovené minimum, pak samozřejmě dojde k navýšení Vašich zálohových plateb nad toto minimum.

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

Používání příkazu k inkasu je velmi rozšířené a pro plátce i příjemce pohodlné. Základním předpokladem je, že jste vlastníkem běžného účtu (nebo máte právo disponovat s prostředky na účtu). Podstatou této formy bezhotovostního placení je takový převod peněžních prostředků, kdy příkaz k převodu nedává plátce, nýbrž ten, kdo peníze inkasuje (příjemce – BD DRUŽBA). Příjemce dává příkaz k inkasu své bance, ta pak prostřednictvím banky plátce peníze zinkasuje z účtu osoby, která má platit.

Inkaso tedy probíhá z podnětu BD DRUŽBA. Předpokladem ale je, že si jako plátce tento způsob placení s BD DRUŽBA předem dohodnete a dáte mu souhlas k tomu, aby Vaší bance zasílal příkazy k odepsání prostředků z Vašeho účtu (tento souhlas je někdy také označován jako „mandát“). Tento způsob si počínaje pondělím 5.1.2015 můžete sjednat na oddělní nájmu ve správní budově na Střekově, Dobrovského 15. Zde s Vámi, po prokázaní Vaší totožnosti, bude sepsána ŽÁDOST O PROVÁDĚNÍ INKASA.

To ale k provedení inkasa nestačí. Banky v ČR požadují, abyste přímo jim dal souhlas k tomu, že mohou  prostředky z Vašeho účtu podle inkasních příkazů příjemce odepisovat. Tento souhlas (svolení, přivolení) s inkasem je písemný (může být i v elektronické formě), zpravidla na formuláři banky, ve kterém plátce přesně označí číslo účtu a kód banky toho, kdo bude peněžní prostředky z účtu inkasovat. Proto vaše další kroky povedou do banky, kde máte svůj účet a zde si vyřídíte nezbytné formality, bez kterých bychom Vaší žádosti o provádění inkasa nemohli vyhovět.

Jako ochranu před případy neočekávaně vysokého inkasa proto banky v ČR požadují, aby si klient-plátce stanovil v bance limit inkasní platby. Informujte se proto předem, jaké limity vaše banka umožňuje (existují různé typy – jednorázový limit, limit kontrolovaný v rámci určitého časového intervalu) a dobře si nastavte jeho výši, neboť platby nad tento limit nebudou provedeny.

Aby mohl být příkaz k inkasu proveden, je třeba jej řádně vyplnit. Banky provedou  příkaz, pokud obsahuje stanovené náležitosti (jsou většinou v obchodních podmínkách). Příkaz je třeba podat na určeném (s klientem dohodnutém) formuláři, který může být v papírové i elektronické podobě. Mezi nutné informace, které musíte své bance předat, patří:

 • bankovní spojení, ve prospěch kterého si přejete danou částku uhradit – účet BD DRUŽBA: 447187/0300

 • bankovní spojení toho, komu budou peníze strženy z účtu ( plátce)

 • částku a měnu převodu,

 • označení, že se jedná o příkaz k inkasu,

 • pokud bude příkaz k inkasu v listinné podobě, náležitě jej podepíšete podle toho, jak jste se podepsali do podpisového vzoru. Pokud bude užito jiného, např. elektronického přenosu, musíte postupovat způsobem, který vám byl sdělen při zřizování elektronického bankovnictví.

Co musíte udělat, pokud chcete, aby byl Váš nájem inkasován BD DRUŽBA z jakékoli banky:

 1. v úředních hodinách přijít na oddělní nájmu, prokázat svou totožnost a podat si ŽÁDOST o provádění inkasa

 2. zajít do své banky (popř. z domova v rámci elektronického bankovnictví) a vyplnit PŘÍKAZ k inkasu na formulář banky a s údaji, které Vaše banka požaduje

 3. mít na účtu finanční prostředky ve výši stanoveného nájemného (poplatku za užívání bytu a služby s ním spojené).

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

Pokud platíte nájem a chcete mít jistotu, že Vaše platba bude na družstvu správně přiřazena, pak je velmi důležitá, aby platba obsahovala jedinečný identifikátor – tímto identifikátorem je KÓD UŽIVATELE, který se uvádí při platbě jako variabilní symbol. Kde ho najdete?

Vezměte si k ruce Vaše poslední Rozhodnutí, kterým Vám byla stanovena úhrada za užívání bytu a služeb s tím spojených (také nazývaná jako NÁJEM) a zde nahoře v pravém rohu najdete v rámečku nad Vaším jménem KÓD UŽIVATELE, což je 8 místné číslo. Toto číslo je potřeba uvádět jako variabilní symbol při všech platbách nájmu. Kdo zejména by si měl provést kontrolu? Osoby, které provádějí úhradu z banky prostřednictvím jednorázového či trvalého příkazu, platby prostřednictvím vkladu na přepážce České pošty, nebo hotovostního vkladu na pokladně banky. Od roku 2015 platí, že pokud k nám dorazí platba za nájem s chybným nebo žádným variabilním symbolem, bude taková platba označena jako neidentifikovatelná a jako taková bude vrácena na účet, z kterého k nám přišla. V takovém případě, zejména pokud si toho nevšimnete a svou platbu se správným variabilním symbolem nezopakujete, se stanete dlužníkem se všemi důsledky z toho plynoucími.

Inkaso: Pokud existuje souhlas, abychom si nájem inkasovali (strhli) z vašeho účtu, musíte zajistit, aby na vašem účtu po 20. dni v měsíci byl dostatek finančních prostředků. Pokud tam nejsou, nedojde k převodu prostředků na náš účet a Váš nájem zůstává pro daný měsíc neuhrazen. Pokud si jste jistí, že jste na svém účtu měli dostatek prostředků a přesto nedošlo k provedení inkasa kontaktujte svou banku a případně i oddělní nájmu.

Platba jednorázová, trvalý příkaz z banky: Také tady samozřejmě platí, že na účtu musíte mít dostatek finančních prostředků, aby byla platba provedena ve prospěch našeho účtu. Pokud tedy platba neodejde z Vašeho účtu chyba vždy musí být na vaší straně nebo na straně Vaší banky – a také zde je potřeba problém řešit.

Pokud dojde k situaci, že platba odejde z vašeho účtu a po určité době se Vám na účet vrátí, pak Vám byla z největší pravděpodobností platba vrácena družstvem. Od roku 2015 platí, že pokud k nám dorazí platba za nájem s chybným nebo žádným variabilním symbolem, bude taková platba označena jako neidentifikovatelná a jako taková bude vrácena na účet, z kterého k nám přišla. V takovém případě, zejména pokud si toho nevšimnete a svou platbu se správným variabilním symbolem nezopakujete, se stanete dlužníkem se všemi důsledky z toho plynoucími.

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

Při stanovení záloh na vodu (studenou i teplou), teplo a el. energii došlo od roku 2014 (změna proběhla k 1.7.2014) proti minulým létům k jedné zásadní změně. Legislativa a Stanovy našeho BD do roku 2013 umožňovaly dát do záloh rezervu, která byla tvořena z 1/12 celkového předpisu a byla v položce TEPLO. S tímto faktem jste byli vždy seznámeni v textové části pod Rozhodnutím, které obsahovalo všechny položky placené v souvislosti s užíváním Vašeho bytu. Tomu ovšem od 1.7.2014 odzvonilo a tato rezerva, která většině z Vás zajišťovala tu menší tu větší přeplatek, byla zrušena. Každopádně tvorba výše záloh na období od 1.7.2015 až 30.6.2016 probíhala na základě Vaší skutečné spotřeby v roce 2014 a k tomu bylo připočteno avízované zvýšení cen od dodavatelů vody, tepla a elektřiny. Stejným způsobem bude postupováno v dalších letech (pokud nedojde k úpravě legislativy)

(Další informace podá vedoucí ekonomického úseku)

Každý má na svém Rozhodnutí (rozpis úhrad spojených s užíváním bytu – nájem) dvě části. V horní části jsou položky, které souvisejí s povinností každého přispívat na správu domu a pozemku, tj. vytvářet finanční zdroj pro provoz domu, nutné opravy a modernizační akce (zateplení, nová okna, nové výtahy, nová střecha apod.). Tyto prostředky se tedy „evidují“ na domě a říká se jim běžně „Fond provozu“. Pokud chcete vědět, za co jsou prostředky domu utráceny, pak Vám vřele doporučujeme pravidelně navštěvovat schůzi domu, kde je povinnost tyto věci projednávat. Pokud chcete doplňující informace, je možné se po dohodě informovat na družstvu (OBS nebo vedoucí ekonomického úseku). Jedinou položkou, kterou si družstvo ponechává, je poplatek za správu jehož výše se odvíjí od skutečnosti zda se jedná o:

 • nájemce – člena BD (190 Kč)
 • vlastníka – člena BD (210 Kč)
 • vlastníka – nečlena (230 Kč)

Položky, které jsou uvedeny ve spodní části Rozhodnutí jsou tzv. „individuální“ zálohy na služby (teplo, SUV, TUV, el.energie). Tyto zálohy jsou použity na úhradu záloh a faktur dodavatelům za spotřebované teplo, TUV, SUV a el.energii (ve společných prostorách, osvětlení, výtah) a následně po skončení zúčtovacího období (kalendářní rok) jsou tyto zálohy proúčtovány se skutečně zjištěnými náklady. Tato informace se k Vám pak na konci dubna následujícího roku dostává ve formě Vyúčtování.

(Další informace podá vedoucí ekonomického úseku)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.