Na co si dát ještě pozor

Na co si dát ještě pozor, na co nezapomenout, co hlásit a jak to hlásit, trvalý pobyt, dohoda rozvedených manželů, přidělování bytů

 • nahlásit datum úmrtí zůstavitele na členskou bytovou evidenci
 • nahlásit na členskou bytovou evidenci kontakt na předpokládaného dědice
 • dále platit úhrady spojené s bytem (nájem)
 • po ukončení dědictví se dostavit na členskou bytovou evidenci k přepsání bytu na dědice (u družstevního bytu) a k zapsání nového vlastníka (u bytů v osobním vlastnictví)

Poznámka na úvod:

Povinnost hlásit změnu počtu osob ukládá nájemcům – členům družstva Stanovy a vlastníkům bytu zákon a to včetně sankce za nesplnění povinnosti ve výši 100 Kč za každý den, kdy ke splnění povinnosti nedošlo.

 • nahlásit změnu na členskou bytovou evidenci
 • v případě požadované změny záloh se obrátit na oddělení nájemného
 • osobně se musí dostavit oba rozvedení manželé na členskou bytovou evidenci s platným OP či pasem
 • zde se vyplní a podepíše Dohoda rozvedených manželů, společných členů družstva přímo na družstvu
 • nebo rozvedení manželé předloží notářsky ověřenou dohodu
 • nebo rozvedení manželé doručí rozhodnutí soudu
 • je potřeba uhradit poplatek dle ceníku do pokladny BD

(Další informace podá členská bytová evidence - paní Hanzalová nebo Pilařová)

Zde bychom chtěli upozornit, že hlášení trvalého pobytu se neprovádí na družstvu. Na družstvo jste povinni (nájemci i vlastníci) nahlásit kontaktní adresu (pokud je odlišná od adresy bytu).

A jak to tedy je s trvalým pobytem a jeho nahlášením:

 • Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.
 • Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu

NE, pokud nemáte u družstva zřízenu službu AUTORIZOVANÝ EMAIL. BD jako správce Vašeho bytu musí v případě jakéhokoli budoucího sporu nade vší pochybnost prokázat, že žádost byla podána osobou oprávněnou. A tou je pouze a jenom vlastník bytu, popř. vlastník družstevního podílu, s nímž je spojeno právo byt ve vlastnictví družstva užívat. Oba dva mohu kohokoli zmocnit plnou mocí k takovému úkonu. Takže nezbývá, než se osobně dostavit na příslušné oddělní na Střekov, popř. na nejbližší OBS a prokázat svou totožnost. Požadavky podávané telefonicky či poštou (kde není úředně ověřený podpis) nelze akceptovat. Speciálně chci upozornit na požadavky podávané emailem (ani tato forma není přípustná) a to i přes fakt, že některé emaily jsou u nás v systému zaznamenány jako kontakt na Vás. Bohužel ani tato cesta nesplňuje dle sdělení právních autorit podmínku průkaznosti. Proč? Dnešní možnosti nabourání se do našeho emailu neoprávněnou osobou (hacker) slýcháme dnes a denně.