Vyúčtování služeb – přeplatky a nedoplatky

Povinnost oznamovat družstvu počet osob žijících v bytě tzv. osoboměsíce platí pro všechny na domě: nájemce – členy BD a vlastníky (členy i nečleny BD). Tuto povinnost ukládají jak Stanovy, tak zákon. Za neplnění této povinnosti je možné uložit sankci.

Při Vyúčtování jsou osoboměsíce používány pro provedení rozúčtování na spotřebu elektrické energie ve společných prostorách (platí zejména pro osvětlení a výtahy).

Příčin může být samozřejmě více a je potřeba vše detailně prozkoumat. Např. zda někdo z domácnosti nebyl větší část roku doma – nezaměstnanost, dlouhodobá nemoc, odchod do důchodu apod. Tím se totiž, aniž si to uvědomujeme, může spotřeba velmi silně změnit. Jedním z nejčastějších případů je protékající záchod nebo protékající vodovodní baterie. Pokud protékání trvá delší dobu (např. po celý rok a věřte, že i takové případy se staly), pak se vzniklý nedoplatek může zastavit i na desítkách tisíc korun (jeden měsíc mírně protékající záchod udělá spotřebu 100 m3 = 10.000,- Kč). Navíc zálohy stanovené k 1.7. tento fakt také zohlední, tj. Váš předpis záloh v nájmu adekvátně naroste o výraznou zálohu na vodu. Kontrolujte tedy pravidelně Vaší toaletu (spotřebu vody, resp. technický stav WC) a vodovodních baterií a vyhnete se tak zbytečným nepříjemnostem a především překvapením z výše nedoplatku.

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

ANO. Musíte ovšem tento svůj záměr sdělit družstvu včas a takovým způsobem, ze kterého bude patrné a zjevné:

  1. na jaký účet si přejete přeplatek zaslat - číslo účtu napsané písemně a Vaším podpisem stvrzené
  2. že o to žádá osoba oprávněná (osobní návštěva s průkazem totožnosti, nebo úředně ověřený podpis např. za 30 Kč na přepážce České pošty/Czech Point)

K tomuto účelu má družstvo formulář, který ze systému vygeneruje pracovnice na oddělení nájmu, popř. na OBS. Takto podaná žádost je pak platná do odvolání, popř. je zrušena podáním nové žádosti s jiným číslem účtu. Ze strany družstva tedy nelze reagovat na telefonické, emailové či poštou zaslané požadavky (pokud není podpis ověřen/legalizován). Vše samozřejmě s ohledem na ochranu Vašich peněz, což každý hospodář samozřejmě pochopí a schvaluje.

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

Tato situace, i když se na první pohled zdá nelogická, skutečně může nastat a po jejím vysvětlení se stane logickou. Celá situace souvisí s faktem, že zálohy na služby jsou upravovány podle skutečné spotřeby předchozího kalendářního roku až další rok od 1.7. a Vyúčtování se dělá na kalendářní rok. A tak se stane, že na leden – červen platíte zálohy jedny, a pro období červenec – prosinec jsou Vám stanoveny jiné zálohy (hromadná změna záloh probíhá vždy k 1.7.). A tak se mohlo stát, že jste měli na leden – červen vysoké zálohy, které Vám byly při hromadné úpravě sníženy od 1.7. Výsledkem byl ještě přeplatek, ale nízké zálohy, které jste platily v druhé polovině roku s Vámi vstoupily i do dalšího období dalšího roku (leden – červen). Po provedení Vyúčtování však bylo zjištěno, že je potřeba zálohy upravit, neboť přeplatek byl způsoben vysokými zálohami z první  poloviny roku a pokud by jejich placení probíhalo i nadále výsledkem by mohl být i vysoký nedoplatek. Pokud taková situace nastane a Vy budete chtít vše vysvětlit, pak přijďte k nám a my Vám na Vašem konkrétním případu vše vysvětlíme.

(Další informace podá oddělení NÁJMU - paní Potančoková)

Vyúčtování zálohových plateb na služby se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty a také Směrnicí družstva, která je s tímto zákonem v naprostém souladu. Proto platí stejná pravidla pro nájemce – členy družstva, tak vlastníky bytu (členy i nečleny družstva). Lhůtu pro zaslání Vyúčtování stanoví §7 zmíněného zákona na 4 měsíce od skončení zúčtovacího období, tj. do 30.4. následujícího roku. Pro zajímavost, termín výplaty přeplatku stanoví stejný paragraf a to na dobu 4 měsíců od data doručení vyúčtování, tj. v extrémním případě do 30.8. Naše družstvo provádí výplatu do 30 dnů po doručení Vyúčtování, tj. v prvním týdnu měsíce června, neboť těch 30 dnů běží zákonná lhůta pro uplatnění reklamace Vyúčtování. Stanovy družstva říkají, že přeplatky či nedoplatky z Vyúčtování jsou splatné do 25.6. daného roku. Toto je také nejpozdější datum pro zaplacení nedoplatku z Vyúčtování. Pokud Vás výše nedoplatku nepříjemně překvapila a nejste schopni celou částku jednorázově splatit – řešte situaci návštěvou na právním oddělení, kde je možné si sjednat splátkový kalendář.

Velice často jsme konfrontování dotazem proč Vyúčtování až v dubnu, když odečty proběhly již v půlce prosince. To, že duben je termín, který nám zákon umožňuje jsme zdůvodnili v předchozím textu. Uvedené 4 měsíce jsou 100% využity jak firmou DELMAX, tak samotným družstvem k pořízení všech získaných dat (z více než 8 000 bytových jednotek) a k následnému provádění opakovaných a návazných kontrol, aby finální výstup – Vyúčtování, byl bezchybný. O tom, že všechny kontroly jsou maximálně efektivní svědčí i % oprávněných reklamací, které jsou velmi nízké. Za poslední dva roky 0,07% (konkrétně 6 z více než 8 000). Dalším důvodem „prodlení“ je, že také my čekáme na finální faktury dodavatelů služeb - tepla, teplé vody, studené vody a elektřiny. Tyto faktury jsou ze strany dodavatelů zasílány v průběhu února a počátkem března. Také tyto faktury musí být prověřeny a v případě nejasnosti reklamovány. Teprve takto prověřené mohou vstoupit do procesu vlastního vyúčtování. V neposlední řadě je také nutné pečlivě připravit veškeré tiskové podklady a ty také zkontrolovat před samotným tiskem a odeslání.

Na závěr bychom chtěli všem sdělit, že celá doba od provedení odečtů až do odeslání Vyúčtování je vyplněna úsilím všech zúčastněných, aby výsledkem bylo odeslání správného (bezchybného) vyúčtování v zákonem daném termínu. Smyslem není celý proces zdržovat.

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

Ano, je možné požádat o kontrolu či vysvětlení systému vyúčtování, a to jak na družstvu (energetik BD), tak i na zpracovatelské firmě DELMAX s.r.o.. Vždy je bezpodmínečně nutné přinést vyúčtování sebou, včetně přiloženého nákladového listu a včetně odečtového listu, pokud je k dispozici (v případě, že se odečty provádějí dálkově (radiem) se odečtový list již nevyhotovuje).

Kontrola vyúčtování nestojí nic, krom trpělivosti na obou stranách.

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

Reklamaci vyúčtování topné sezony musíte uplatnit písemně, směřujte ji přímo na BD DRUŽBA, které vyúčtování zasílá a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení. Družstvo má pak na vyjádření ze zákona 30 dnů od doručení reklamace.

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

I 0 m3 teplé vody má svou cenu, protože je nutné brát v potaz položky, které se týkají její dodávky a dále jejího ohřevu. SV dodaná do TUV se rozúčtuje ve 100% dle náměru bytových vodoměrů a ohřev se rozdělí na základní složku ve výši 30% a spotřební složku ve výši 70%. Tímto způsobem se to dělí proto, že se jedná o službu, při které kdykoliv pustíte TUV, teče teplá voda, která se 24 hodin denně přihřívá a cirkuluje. To je důvod, proč se na ohřevu musí finančně podílet všichni uživatelé bytů daného odběrného místa, tedy i ti, kteří mají „nulový“ náměr na bytovém vodoměru.

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

Zálohové měsíční platby na elektrickou energii pokrývají fakturační náklady jednotlivých odběrných míst (= elektroměrů) společných prostor domu:

  • na osvětlení společných prostor daného domu
  • na provoz výtahového zařízení předmětného vchodu, pokud zde takové zařízení je instalováno
  • na provoz el.odsávání, pokud je toto zařízení samostatně měřeno
  • na pevné fakturační platby prádelny či mandlu, přičemž individuální spotřeba při použití těchto zařízení je zúčtovaná samostatně na základě podkladů předložených výborem samosprávy a následně přičtena ke konkrétném spotřebitelům

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.