Stavební úpravy bytu

Stavební úpravy bytu, propojování bytů, instalace antény/satelitu, PENB (průkaz energetické náročnosti budov), kdo co hradí uživatel vs. dům

Žádost o povolení stavebních úprav lze vyzvednout na každé Obvodové bytové správě a současně s tím je možno stavební úpravy nejdříve projednat. Žádost o povolení stavebních úprav je potřeba následně předložit na příslušnou OBS, a lze ji vypracovat a podat písemnou i elektronickou formou. Je potřeba zde uvést rozsah a druh stavebních úprav a přikládá se jednoduchý situační plánek. Také je potřeba uvést kontakt, adresu, a zejména, jestli úprava zasahuje do stavebních konstrukcí domu /řezání nosného panelu apod./, či zda dojde k dispozičním změnám bytu /změny velikosti kuchyně a koupelny, záměna těchto místností apod./ V těchto případech je nezbytné vyjádření statika, a následné jednání na stavebním úřadě Magistrátu města. Příslušná OBS stanoví vždy ke každé stavbě podmínky k provádění stavby a při ukončení stavby provede kontrolu splnění podmínek, které uvedla ve svém vyjádření ke stavbě.

(Další informace podá příslušná OBS)

Žádost o povolení stavebních úprav lze vyzvednout na každé Obvodové bytové správě a současně s tím je možno stavební úpravy nejdříve projednat. Žádost o povolení stavebních úprav je potřeba předložit na příslušnou OBS, a lze ji vypracovat a podat písemnou i elektronickou formou. Je potřeba zde uvést rozsah stavebních úprav a přikládá se jednoduchý situační plánek. Také je potřeba uvést kontakt, adresu, a zejména je nutné předložit vyjádření statika, jestli rozsah úprav zasahuje do stavebních konstrukcí domu /do nosné zdi, což je skoro vždy u této úpravy/ či zda je zasahováno jen do tzv. nenosné příčky. Podle tohoto odborného vyjádření pak je nutné i vyjádření a rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu města. Pokud se jedná o byty v osobním vlastnictví, pak se posuzuje pouze stránka stavebně technická, pokud se jedná o družstevní byty, pak se podaná Žádost musí projednat a chválit představenstvem BD DRUŽBA.

(Další informace podá příslušná OBS)

Toto je vždy na osobní jednání na Obvodové bytové správě a platí, že se nesmí porušit střešní plášť domu a každá instalace je na individuálním řešení a posouzení. V současné době, kdy jsou na domech funkční společné televizní antény /STA/ se všemi běžně dostupnými stanicemi, a zároveň jsou na domech různí další poskytovatelé internetu a kabelové televize, je možnost umístění individuální antény na střechu domu zcela výjimečná, ojedinělá, a je potřeba ji pečlivě projednat s OBS a se samosprávou domu. BD DRUŽBA se snaží eliminovat přístup na střechy domů, kam smí vstupovat je pracovníci s příslušným pověřením či oprávněním. Toto je zejména z bezpečnostních, ale i technických a provozních důvodů.

Vzhledem k tomu,že lodžie/balkon a plášť domu je ve společném vlastnictví všech vlastníků na domě není možné realizovat vše bez povolení družstva. Toto platí jak pro nájemce – členy družstva tak pro vlastníky bytu (členy i nečleny). Z tohoto důvodu je potřeba si k takovému úkonu podat Žádost, která bude projednána a vyřízena s patřičným doporučením pro umístění. Pokud dojde v důsledku nepovoleného umístění či umístění, které je v rozporu s požadavky družstva, k poškození pláště domu (zateplení) nebo lodžie bude uživatel bytu vyzván k nápravě popř. bude provedeno družstvem s tím, že náklady budou účtovány k tíži uživatele bytu (nájemce – člena družstva nebo vlastníka), který škodu způsobil.

Doporučený způsob umístění nosiče antény je její osazení na ocelovou trubku rozepřenou mezi podlahu a strop lodžie nebo na nosič ukotvený do nezatepleného stropu lodžie

Další vhodný způsob je osazení – ukotvení na nezateplenou část boční příložky nebo do stropu lodžie. V případě umístění na plášť domu nebo na příložku (čílko) lodžie před zateplením, je nutné provést kotvení odbornou firmou. Je nutné, aby nosič byl z nerezového materiálu, aby se předešlo vytváření skvrn na plášti objektu.

Uchycení nosiče antény na konstrukci zábradlí balkonu či lodžie je možné výhradně ocelovou objímkou (svorkou). Konstrukce zábradlí nesmí být zeslabena provrtáním otvorů, nesmí být nadměrně zatížena a do konstrukce nesmí zatékat. Musí být dodrženy bezpečnostní a technické normy.

V případě že byt je osazen plastovými okny je nutné zvolit vhodný způsob průchodky kabelu, aby nedošlo k poškození rámu či křídla okna. Umístění antény do ostění okna , do rámu a do zateplení obvodového pláště domu, je zakázáno

Výjimky jsou možné pouze po projednání na příslušné OBS

Na úvod je potřeba opětovně uvést, že „Vaše“ lodžie/balkón není jenom Vaše, i když je pouze ve Vašem výlučném užívání. Z tohoto důvodu nejsou přípustné samovolné a nekontrolovatelné změny. Váš záměr je potřeba u nás projednat na Obvodové bytové správě s tím, že:

  • zasklívací systém musí být certifikovaný a prováděný odbornou firmou
  • dle stavebního zákona platí, že vybraný typ musí být stejný pokud už v lodžiové sekci někdo povolené zasklení lodžie má
  • žádosti vydává příslušná OBS, v žádosti je nutné uvést typ certifikovaného zasklívacího systému a kdo bude práci vykonávat

(Další informace podá příslušná OBS)

Dle vyhlášky o energetické náročnosti budov č.78/2013 Sb. platné od 1.dubna 2013 a v souladu se zákonem o hospodaření energií č.318/2012 Sb. v platnosti od 1.ledna 2013 je povinnost vlastníka budovy zabezpečit pro každý dům průkaz energetické náročnosti budovy PENB a to buď originál nebo ověřenou kopii. Na požádání Vám družstvo zajistí originál PENB v poloviční ceně oproti ověřené kopii za 400,- Kč.

(Další informace podá ENERGETIK - paní Neumannová)

Toto je uveřejněno na www.bddruzba.cz ve Směrnici č. 2/2017 o úhradách za opravy v bytech a domech ve vlastnictví a správě BD DRUŽBA - tato směrnice BD DRUŽBA č. 2/2017 byla schválena ředitelem správy družstva dne 8.6.2017.

(Další informace podá příslušná OBS)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.